موارد انحلال شرکت

موارد انحلال شرکت :

وقتی که شرکت یا موسسه موضوعی را که برای آن تشکیل شده است  انجام داده باشد یا انجام آن غیرممکن شده باشد در آن صورت شرکت یا موسسه منحل میشودبه گزارش های به دست آمده یکی از موضوعاتی که همواره مورد اهمیت بوده و همه کشورها به آن توجه دارند موضوع تجارت و امور تجارتی است. در همین راستا قانون گذار، قانون تجارت ایران را در سال ۱۳۱۱ تهیه و تصویب کرددر این قانون به موضوع شرکتهای سهامی پرداخته شده استدر ماده ۱۹۹ قانون تجارت درباره موارد انحلال یک شرکت سهامی اینگونه آمده است :

ماده ۱۹۹- شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود:

۱. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳. در صورت ورشکستگی.

۴. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.

۵. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.