شباهت ها و تفاوت های شرکت تضامنی با مسئولیت محدود

شباهت ها و تفاوت های شرکت تضامنی با شرکت با مسئولیت محدود

شباهت های شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود :

  • در شرکت های تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقدی با شرکا بوده و نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نمی باشد.

  • در شرکت تضامنی مانند شرکت با مسئولیت محدود به جای سهام ، سهم الشرکه وجود دارد.

  • در شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، شخصیت شریک علت عمده عقد میباشد.

تفاوت های شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود :

  • در شرکت با مسئولیت محدود شرکا به نسبت قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده،در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند در حالیکه در شرکت تضامنی هر شریک، مسئول و ضامن تمام قروض شرکت می باشد.

  • تنها در شرکت با مسئولیت محدود انتفال سهم الشرکه نیازمند تنظیم سند رسمی می باشد.

  • در شرکت تضامنی برای انتقال سهم الشرکه به ثالث، رضایت تمام شرکا الزامی است اما در شرکت با مسئولیت محدود با رضایت عده ای از شرکا لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها می باشد و اکثریت عددی نیز دارند،الزامی می باشد.


موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ثبت شرکت تضامنی ٫ با مسئولیت محدود و تغییرات شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.