تبدیل پایه دو به پایه یک

تبدیل پایه دو به یک

وکلا موضوع ماده ۱۸۷ بعد از گذشتن مدت زمان و کسب تجربه پایه دو آنها تبدیل به پایه یک می گردد و لذا وکلا می توانند در صورت جلسه ای تنظیمی از پایه دو خود را به پایه دو ارتقاء دهند.

مدارک مورد نیاز در موسسه حقوقی ذهن ناب اعلام خواهد شد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای تبدیل پایه دو به یک ماده ۱۸۷ از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.