تغییر محل شرکت

تغییر محل شرکت ها و موسسات غیر تجاری :

تغییر آدرس شرکت ها یا موسسات غیر تجاری به منزله جابه جایی آن شرکت و موسسه از محلی به محلی دیگر می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر محل در شرکت ها و موسسات غیر تجاری :

  1. مدارک هویتی مدیران و شرکاء.

  2. مدارک هویتی شرکت یا موسسه.

  3. سربرگ شرکت یا موسسه.

  4. مهر شرکت و یا موسسه.

  5. با هماهنگی موسسه ذهن ناب همشهری تعیین جلسه و حضور تمامی شرکاء و یا اکثر شرکاء در جلسه تعیین شده.

  6. تعیین محلی جدید برای انجام فعالیت شرکت و یا موسسه غیر تجاری.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای تغییر محل شرکت و موسسه غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.