اخذ پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر :

هر موسسه و هر شرکت و هر سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی ( یعنی دفتر روزنامه و دفتر کل خود ) را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد. این دفاتر که به دفاتر قانونی معروف هستند ٫کلیه شرکتها با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی کلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی که می خواهند اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده ای را هم که نوشته اند برای استناد به دارایی تحویل می دهند.

مدارک لازم برای پلمپ دفاتر :

  1. شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی.

  2. مدارک شرکت که توسط موسسه ذهن ناب همشهری به متقاضی اعلام می شود.(اشخاص حقوقی)

  3. مدارک شناسایی مدیر عامل برای اشخاص حقوقی.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای اخذ دفاتر پلمپ شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.