ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی :

تعریف شرکت نسبی :

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری ٫ تحت نام مخصوص حداقل بین دو نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه است که در شرکت گذاشته است. در نام شرکت نسبی عبارت ((شرکت نسبی)) و لااقل نام یکی از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد ٫ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ((و شرکاء)) و ((و برادران)) ضروری است.

شرایط تشکیل شرکت نسبی :

برای تشکیل شرکت های نسبی رعایت نکات زیر ضروری است :

  • شرکت نامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
  •  تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
  •  سهم الشر که غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
  •  منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
  •  مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد.
  •  شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را به عنوان مدیر شرکت معین نمایند.
  •  هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را بدون رضایت سایر شرکاء به دیگری منتقل نماید.

 

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ثبت شرکت نسبی و یا تغییرات شرکت نسبی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.