ثبت نمایندگی و شعبه خارجی

تاسیس نمایندگی و شعبه خارجی :

تعریف تاسیس نمایندگی و شعبه خارجی:

شعبه یکی از واحد های یک شرکت است که می تواند فروش و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد ٫ گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شعبه با موافقت شرکت مادر تعیین می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی ( مادر ) خواهد بود. اما در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوماً لازم نیست شعبه ایران باشد) بر اساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را بر عهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده بر عهده خودش می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شعبه :

 • گواهی ثبت شرکت خارجی توسط شرکت مادر.
 • مدارک هویتی شرکت مبداء ( اساسنامه شرکت مادر).
 • آخرین تغییرات شرکت مبداء.
 • مدارک هویتی شخص مرتبط.
 • آخرین گزارش مالی تائید شده شرکت (اظهارنامه مالی یا گواهی درآمد شرکت مادر).
 • گواهی یا مجوز از شرکت مبداء برای تاسیس شعبه.
 • تعهدنامه و اظهارنامه تنظیم شده در موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری.

تائید شعبه خارجی :

کلیه مدارک فوق می بایست به تائید سفارت ایران در کشور شرکت مبداء رسیده باشد.

کلیه مدارک فوق می بایست در دو نسخه ترجمه شده دادگستری و رسمی رسیده باشد.

مدارک لازم جهت تاسیس نمایندگی:

 • گواهی ثبت شرکت خارجی توسط شرکت مادر.
 • مدارک هویتی شرکت شرکت مبداء (اساسنامه شرکت مادر).
 • آخرین تغییرات شرکت مبداء.
 • آخرین گزارش مالی تائید شده شرکت (اظهارنامه مالی یا یا گواهی درآمد شرکت مادر).
 • ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی.
 • کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی.
 • کپی مدارک ثبتی برای اشخاص حقوقی.

تائید نمایندگی خارجی:

کلیه مدارک فوق می بایست به تائید سفارت ایران در کشور شرکت مبداء رسیده باشد.

کلیه مدارک فوق می بایست در دو نسخه ترجمه شده دادگستری و رسمی رسیده باشد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ثبت نمایندگی یا شعب نمایندگی خارجی و یا تغییرات شعبه یا تغییرا نمایندگی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.