ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری :

پس از تصمیم برای ثبت موسسه غیر تجاری و انتخاب نوع موسسه غیر تجاری برای ثبت به نکاتی در مورد موسسات غیر تجاری می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت موسسه غیر تجاری بگیرید.

تعریف موسسات غیر تجاری طبق قانون :

طبق قانون تجارت ماده ۵۸۴ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد :

تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

و طبق آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ ماده ۱ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد :

مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل‌ دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات و موسسات مزبور می‌ توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

موضوع موسسات غیر تجاری :

طبق قانون تجارت ماده ۵۸۴ و طبق آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ ماده ۱ موضوع موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد :

موسسات غیر تجاری برای مقاصد غیرتجارتی با موضوعاتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور حقوقی و امور آموزشی و از قبیل این موضوعات تشکیل می شود و با عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن ثبت می شوند.

نکته: موضوعاتی که مجوزی است اگر در موضوع اساسنامه آورده شود باید جواز آن موضوع را از مرجع صادر کننده جواز کسب کرد.

دسته بندی موسسات غیر تجاری‌ :

موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شود :

 • موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی :
  موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.
 • موسسات غیر تجاری انتفاعی :
  موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیره باشد مانند : کانون فنس و حقوقی و غیره. (ثبت اینگونه موسسات غالباً با مجوز صورت می پذیرد.)

تعداد شرکاء در موسسات غیر تجاری :

تعداد شرکاء در موسسات غیر تجاری حداقل ۲ نفر می باشد. حداکثر تعداد شرکاء درموسسات غیر تجاری پیش بینی نشده است ٫ بنابراین حدی برای حداکثر شرکاء در موسسات غیر تجاری تعیین نشده است. عموماً رابطه شرکاء در موسسات غیر تجاری با یکدیگر رابطه کاری می باشد. افراد زیر ۱۸ سال به شرط آنکه حق امضایی نداشته باشند می‌ توانند شریک و عضو موسسات غیر تجاری شوند.

تعیین نام موسسات غیر تجاری:

در اسم موسسات غیر تجاری بهتر عبارت (‌موسسه غیر تجاری) قید شود. به زبان ساده تر می توان گفت در تمامی اوراق و اطلاعیه و سربرگ موسسه و هر جایی که نام موسسه آورده می شود باید در کنار نام موسسه عبارت موسسه غیر تجاری قید شود. در حال حاضر به علت وجود ثبت موسسات زیاد در ایران نام های تک سیلابی تا سه سیلابی تقریباً ثبتشان سخت شده است ولی موسسه ثبتی ذهن ناب می تواند در این مرحله برای اخذ نام های تک سیلابی به بالا شما را یاری رساند. در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بعد از تعیین نام موسسه ٫ نام تائید شده به مدت ۶۰ روز برای آن موسسه غیر تجاری محفوظ می ماند و بعد از آن هر شخص دیگری می تواند آن نام را برای موسسه و شرکت خود انتخاب نماید. برای ثبت موسسه غیر تجاری باید حداکثر ۵ نام را برای موسسه ثبتی ذهن ناب مشخص کنید که بر اساس اولویت باشد. برای تعیین نام حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب مشورت کنید تا زمان شما برای تعیین نام طولانی نشود و نام های مجوزی جزو نام شما نباشد.

سرمایه موسسات غیر تجاری در زمان تاسیس :

موسسات غیر تجاری وقتی تشکیل می‌ شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل موسسه برای سهم الشرکه ‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی ‌دارند. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی ‌اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌ توان منتقل به‌ غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

به زبان ساده می توان گفت سرمایه موسسات غیر تجاری حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یکصد هزار تومان می باشد که در زمان تاسیس موسسه غیر تجاری باید به مدیر عامل موسسه تسلیم شود و مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ کند. موسسه غیر تجاری وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد باید در قبال سرمایه غیر نقدی نظر کتبی‌ کارشناس رسمی وزارت دادگستری باید اخذ شود.

محل قانونی موسسات غیر تجاری (محل اصلی موسسه) :

مرکز اصلی موسسه همان جایی می باشد که موسسه می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس موسسه بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر موسسه در شرف تاسیس مرکز اصلیش توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استعلام می شود و باید آدرس با کد پستی همخوانی داشته باشد.

شعب موسسات غیر تجاری:

موسسه در شرف تاسیس می تواند دارای شعب مختلف باشد که با اعلام شعب و انجام امور تاسیس شعب برای کمتر شدن هزینه میتوان در ابتدا تاسیس موسسه شعب را اعلام نمود تا از هزینه ها کم کرد.

روزنامه کثیرالانتشار موسسات غیر تجاری:

روزنامه کثیرالانتشار هر موسسه میتواند متفاوت باشد. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که تاسیس و تغییرات و آگهی های دعوت شرکاء و اعضاء را به صورت خلاصه در آن باید ذکر کرد. روزنامه رسمی با روزنامه کثیرالانتشار متفاوت است. هزینه های روزنامه های کثیرالانتشار متفاوت می باشد و با توجه به کادر هر آگهی محاسبه می شود. برای مشاوره بهتر حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل کنید. از اول سال ۹۶ چاپ روزنامه کثیرالانتشار اجباری شده و اگر موسسه ای روزنامه کثیرالانتشار خود را چاپ نکند تغییرات بعدی خود را نمی تواند انجام دهد.

مدت فعالیت موسسات غیر تجاری :

مدت فعالیت موسسات غیر تجاری به صورت محدود و نامحدود می باشد. برای مثال موسساتی که برای انجام کارهای پروژه ای تاسیس می شوند عمدتاً به صورت محدود هستند و موسساتی که برای انجام امور خدماتی هستند به صورت نامحدود تاسیس می شوند.

سال مالی موسسات غیر تجاری :

سال مالی اکثر موسسات از اول فروردین می باشد تا آخر اسفند ماه. در بعضی از موسسات به علت شروع سال مالی متفاوت سال مالی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود. مثل مدارس و دانشگاه ها که سال مالی آن ها از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال مالی خود را تعریف می کند و یا بعضی از موسسات سال مالی خود را بر اساس سال میلادی تعیین می کنند.

اوراق قانونی موسسات غیر تجاری:

موسسات غیر تجاری برای تاسیس احتیاج به اوراقی دارد که باید به امضاء شرکاء و اعضاء رسیده باشد و به شرح ذیر می باشد :

۱. اظهارنامه موسسات غیر تجاری.

۲. اساسنامه موسسات غیر تجاری.

۳. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسات غیر تجاری.

این اوراق برای موسسات غیر تجاری متقاوت می باشد و رویه ثابتی برای کلیه موسسات غیر تجاری ندارد. با توجه به خواسته شرکاء و اعضاء موسسه کلیه اوراق قانونی موسسه غیر تجاری را موسسه ثبتی ذهن ناب به صورت اختصاصی و جامع ثبت می کند به گونه ای که کاملاً با مقررات قانون تجارت همخوانی داشته باشد و در آینده باعث بروز مشکلی نشود و تمام موارد را لحاظ می کند.

وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:

۱. رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن.
۲. تصویب طرح اساسنامه موسسه غیر تجاری و در صورت لزوم اصلاح آن.
۳. انتخاب اولین مدیران موسسه غیر تجاری.
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای شرکاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌ شد.

نکته: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است آماده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری :

 • اظهارنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • اساسنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین دو نسخه.
 • مدارک هویتی شرکاء و اعضاء.
 • اقرارنامه مدیر عامل به دریافت سرمایه اولیه.
 • ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
 • اصل وکالتنامه امضاء شده وکیل در صورتی که ثبت موسسه با وکیل صورت پذیرد.
 • در مواردی که شریک حقوقی باشد برابر اصل مدارک شریک به همراه معرفی یک شخص حقیقی از طرف شخص حقوقی.

هزینه ثبت موسسه غیر تجاری توسط کارشناس ثبت :

 

 • هزینه تنظیم و ورود سیستمی و پست برای ثبت موسسه غیر تجاری مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. 
 • در صورتی که می خواهید از رفت و آمد به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خودداری کنید و زمان برای این کار نگذارید می توانید وکیل برای پرونده خود بگذارید تا وکیلی که اوراق را تنظیم کرده به اداره مراجعه و تعیین نام را انجام دهد و برای پرداخت و تحویل اوراق وکیل به اداره مراجعه کند. در صورت انجام کار توسط وکیل مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ اضافه می شود.
 • در صورتی که سرمایه شما حداقل باشد حق الثبت شما رقمی حدود ۶۰٫۰۰۰ ریال می شود و بنا به هر دلیلی سرمایه شما بیشتر از سرمایه اولیه شده باشد اداره ثبت شرکت ها نسبت به سرمایه حق الثبتی دریافت می کند که حداکثر آن مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. ( در صورتی که وکیل داشته باشید این هزینه توسط وکیل پرداخت می شود. در غیر این صورت پرداخت با شخص مراجعه کننده می باشد.)
 • در صورتی که می خواهید روزنامه های موسسه غیر تجاری خود را موسسه ثبتی ذهن ناب پرداخت کند به ازای هر روزنامه مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال اضافه بر هزینه روزنامه اخذ می گردد.
 • هزینه تنظیم و ورود سیستمی اوراق برای تعداد ۵ نفر (شریک - عضو) می باشد. اگر تعداد شرکاء و اعضاء بیشتر از ۵ نفر باشد به ازای هر نفر مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ قرارداد اضافه می شود.
 • در صورتی که یکی از شرکاء یا اعضاء از نوع حقوقی باشد به ازای هر شخص حقوقی مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال اضافه می گردد.

کلیه رقم های اعلامی جهت روشن شدن مبلغ قرارداد می باشد که افرادی که قصد تاسیس موسسه غیر تجاری را دارند مبلغی بیشتر پرداخت نکنند.

 

از آنجایی که ثبت موسسه غیر تجاری کار خدماتی می باشد خیلی از موسسات با رقم های بسیار بالاتر ثبت موسسه غیر تجاری را انجام می دهند. لازم به ذکر است که موسسه حقوقی ذهن ناب هیچ رقمی اضافه از رقم های اعلام شده از موکل یا افراد دریافت نخواهند کرد و رقم اعلامی را رقم رقابتی می داند.

 

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت موسسه غیر تجاری زمانی بین ۳ الی ۱۰ روز کاری انجام می شود و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو و چه مقدار سرمایه و چه مقدار شریک داشته باشد. این زمان از تحویل اوراق و تکمیل اوراق به موسسه حساب می شود.

 

در صورتی که تمایل به تاسیس موسسه غیر تجاری دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید ٫ فرم زیر را پیرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی اعضاء و شرکاء برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت موسسه غیر تجاری شما به ثبت برسد.

بعد از ثبت موسسه غیر تجاری ظرف مدت ۱۰ روز کاری باید هزینه روزنامه ها پرداخت شود و بعد از این زمان باید ظرف مدت ۲۰ روز پلمپ دفاتر را اخذ کرد.

 نحوه محاسبه مالیات موسسات غیر تجاری :

نحوه حساب مالیات موسسات غیر تجاری مختلف است. مؤسسات بایستی هر ساله دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) تهیه و نسبت به پلمپ آن اقدام  نموده و حساب‌ های خود را در آن درج نمایند.

سوالات متداول در زمینه موسسات غیر تجاری. 

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ثبت موسسات غیر تجاری و یا تغییرات موسسات غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.