امور مشتریان - برند و علامت تجاری

امور مشتریان ثبت برند و علامت تجاری :

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام خود بروید. 

 نام و نام خانوادگی نوع مالکیت برند

  مدرک

پیوستی

 تاریخ شروع  مرحله پرونده مانده تا نوبت شما  نتیجه 

 تاریخ آگهی۱

تحویل گیرنده

 پرداخت

حق الثبت

تاریخ آگهی۲

تحویل گیرنده

 تاریخ ثبت

برند و علامت

رضوی

ثبت برند

حقیقی  جواز کسب  ۱۳۹۶/۰۵/۱۱  کارتابل کارشناس

۹۱۳

بررسی اولیه

-

عباسی 

فراهم

حقیقی  جواز کسب  ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ 

آگهی نوبت اول

امضاء وکالتنامه

ثبت شد

فراهم

تائید شد

۱۳۹۶/۰۵/۲۵

تحویل شد

۱۳۹۶/۰۷/۰۲

تائید شد

 ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

پرداخت هزینه

۱۳۹۶/۰۷/۱۲

افتخاری  حقیقی  جواز کسب  ۱۳۹۶/۰۵/۰۸  کارتابل کارشناس

۷

افتخاری

رفع نقص

-

افتخاری  حقیقی  جواز کسب  ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ 

شروع شکایت 

۱۳۹۶/۰۵/۲۸

اعلام شکایت 

مراحل قانونی   -

-

 دریکانا 

تغییر لگو

حقوقی  کارت بازرگانی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷  کارتابل کارشناس ۲۶۰۰ بررسی اولیه  -

-

پلی استر بنیس

آذر ارونق

حقوقی  کارت بازرگانی  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ 

آگهی نوبت اول

۰ انجام تشریفات
حق الثبت

۱۳۹۶/۰۷/۰۲

پرداخت هزینه

 -

-

-

چاپ بیاضیان حقیقی کارت بازرگانی  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰  اتمام پرونده ۰

رد برند

تشابه نام

اتمام پرونده اتمام پرونده اتمام پرونده 

 اتمام پرونده 

 ساروقی نیا حقیقی   پروانه بهره برداری ۱۳۹۶/۰۲/۱۹  اتمام پرونده ۰

رد برند 

تشابه نام

اتمام پرونده اتمام پرونده اتمام پرونده 

 اتمام پرونده 

 وظیفه کرجان

choco pino

حقیقی  پروانه بهره برداری  ۱۳۹۶/۰۲/۱۰  نقل و انتقال برند 

۰

ارجاع به دفترخانه  -

-

-

 وظیفه کرجان

شوکو پینو

حقیقی  پروانه بهره برداری  ۱۳۹۶/۰۲/۱۰  نقل و انتقال برند

۰

ارجاع به دفترخانه -  -

 -

 

ناطقی  حقیقی  جواز تاسیس  ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ 

آگهی نوبت اول

پرداخت هزینه

۷۴

کارتابل کارشناس

۱۳۹۶/۰۶/۲۶

پرداخت هزینه

 -

-

 

شفیعه 

 حیدری

حقیقی  جواز کسب  ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ 

آگهی نوبت دوم

پرداخت هزینه شد

ثبت قطعی شد

شفیعه

تائید شد

۱۳۹۶/۰۴/۲۷

 آماده تحویل

۱۳۹۶/۰۶/۲۱

تائید شد

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

آماده تحویل

 ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ 

پل فیلم 

 صحیحی

حقوقی  کارت بازرگانی  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ 

آگهی نوبت دوم

پرداخت هزینه شد

ثبت قطعی شد

پل فیلم

تائید شد

۱۳۹۶/۰۴/۰۵

تحویل شد

۱۳۹۶/۰۶/۱۴
تائید شد

۱۳۹۶/۰۶/۱۹

آماده تحویل

۱۳۹۶/۰۷/۱۲

 روزیک

اضافه طبقه

حقیقی  جواز تاسیس  ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ 

آگهی نوبت دوم

پرداخت هزینه روزنامه

ثبت قطعی شد

روزیک

تائید شد

۱۳۹۶/۰۴/۲۷

آماده تحویل

۱۳۹۶/۰۶/۱۳

تائید شد

۱۳۹۶/۰۶/۲۹

پرداخت هزینه

۱۳۹۶/۰۷/۱۲

 کیمیائی (۲)

 حقیقی جواز تاسیس  ۱۳۹۵/۰۹/۱۴  کارتابل کارشناس 

۰

 تشابه نام  اتمام پرونده اتمام پرونده  - اتمام پرونده

 کیمیائی (۱)

حقیقی   جواز تاسیس  ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ کارتابل کارشناس  ۰ تشابه نام اتمام پرونده  اتمام پرونده  -  اتمام پرونده