امور مشتریان - تنظیم قرارداد فی ما بین

امور مشتریان تنظیم قرارداد فی ما بین:

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید. 

شرح مختصر طرف اول  نام موضوع قرارداد طرف دوم  تاریخ شروع پرونده  مرحله پرونده تاریخ پایان پرونده   وکیل مربوطه
 واگذاری مجوز بند ب محمد قریشی   عطر یاس مسعود درخشان 
حسین علی محمدی 
۱۳۹۵/۰۱/۲۴  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۱/۲۶  شایسته