امور مشتریان - انحلال

امور مشتریان انحلال شرکت و موسسات غیر تجاری و شعبه:

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید. 

 نام شرکت نوع شرکت  نام مدیر عامل مدیر تصفیه  نوع تغییر  تاریخ شروع پرونده  تاریخ تکمیل مدارک   ارسال به پست  مرحله پرونده

تاریخ پایان پرونده

تحویل گیرنده

 وکیل مربوطه
 هومان راه برد مسئولیت محدود  به صومی  به صومی  انحلال شرکت   ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹   ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

به صومی

صحرائیان 
قماش اتحاد مسئولیت محدود  محمدعلی کوثری فر  محمدرضا کوثری فر تعیین مدیر تصفیه جدید  ۱۳۹۵/۰۵/۱۳  اتمام پرونده  

اتمام پرونده

 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

کوثری فر

 اشگواری
 سپید طبیبان نوین مسئولیت محدود  علیرضا خسروی سرشکی علیرضا خسروی سرشکی   انحلال شرکت ۱۳۹۵/۰۵/۰۱   ۱۳۹۵/۱۲/۲۸  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

 آماده تحویل

 -

کاکاوند