امور مشتریان - گواهی مالیات بر ارزش افزوده

امور مشتریان گواهی مالیات بر ارزش افزوده:

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید. 

 نام شرکت نوع شرکت  نام مدیر عامل تاریخ تحویل اجاره نامه  تاریخ شروع پرونده  دریافت بسته کد 

 تکمیل مدارک

ثبت نام

 مرحله پرونده تاریخ پایان پرونده   وکیل مربوطه
ایده پردازان پایتخت نما نام سازان   سهامی خاص تهرانی نشاط  دارد  ۱۳۹۵/۱۱/۱۱   ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ در حال انجام  در دست بررسی 
ژیک رادین فروزان امید  سهامی خاص  صلاحی اردکانی  دارد  ۱۳۹۵/۱۱/۱۱   ارسال شده تکمیل نشده پیش ثبت نام   در حال انجام  در دست بررسی
 تنسر پارس صنعت سهامی خاص  مجتبی شریفیان  دارد  ۱۳۹۵/۰۵/۱۴   -  - اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۷/۱۸