امور مشتریان - صورتجلسات تغییرات

امور مشتریان صورتجلسات تغییرات:

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید.


 نام شرکت نوع شرکت  نام مدیر عامل/شخص مرتبط تعداد صورتجلسات  تاریخ شروع پرونده تحویل مدارک   ارسال به پست

 مرحله پرونده

تاریخ پایان پرونده

تاریخ تحویل

تحویل گیرنده

 وکیل مربوطه
پارسیان ترخیص مهر  با مسئولیت محدود حلاجی  ۵  ۱۳۹۶/۰۷/۰۴  ۱۳۹۶/۰۷/۰۴  ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ارسال به پست

-

-

 میرزائی
 عمران سازه نورژیک سهامی خاص  آورزمانی  ۱  ۱۳۹۶/۰۷/۰۴  ۱۳۹۶/۰۷/۰۵  ۱۳۹۶/۰۷/۰۵  ورود سیستمی 

-

-

میرزائی 
توسعه صنعت هوتک بین الملل سهامی خاص  مطلبی  ۲  ۱۳۹۶/۰۷/۰۳  تکمیل نشده  ارسال نشده  امضاء اوراق 

-

-

ندارد 
گسترش پوشش شیمیایی ساختمان  با مسئولیت محدود  رحیمی نجات  ۱  ۱۳۹۶/۰۶/۲۸  ۱۳۹۶/۰۶/۲۹  ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ارسال به پست 

-

-

صحرائیان 
ساختار فردا  سهامی خاص  شباک  ۱  ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ تکمیل نشده ارسال نشده  امضاء اوراق 

-

-

صحرائیان 
 کانون صنفی بازنشستگان موسسه غیر تجاری  شهریاری ۲  ۱۳۹۶/۰۶/۲۰  تکمیل نشده  ارسال نشده  ورود سیستمی 

-

-

صحرائیان 
شیمیایی چسب پارس   مسئولیت محدود احمدی  ۱  ۱۳۹۶/۰۶/۱۳  ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ تمام پرونده

آماده تحویل

-

صحرائیان 
مهندسی پترو فرآیند انرژی سهامی خاص  توسلی  ۱  ۱۳۹۶/۰۶/۰۵  ۱۳۹۶/۰۶/۰۸  ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ 

تمام پرونده

۱۳۹۶/۰۶/۱۴

توسلی

۱۳۹۶/۰۶/۱۵

ندارد 
الاستیک کالرز  مسئولیت محدود  رحیمی نجات  ۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵  ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

رحیمی نجات

۱۳۹۶/۰۷/۰۲

صحرائیان 
 معتمدین ندای دادخواهان عدالت جو موسسه غیر تجاری تقوی  ۴  ۱۳۹۶/۰۶/۰۴  تکمیل نشده  تکمیل نشده

تکمیل اوراق

-

-

-

صحرائیان 
سرو همگام پارسیان مسئولیت محدود  چمرمی ۱  ۱۳۹۶/۰۵/۲۴  ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۶/۲۳

نماینده شرکت

۱۳۹۶/۰۷/۰۱

 ندارد

آموزشی فرهنگی پوشش پاینده

 موسسه غیر تجاری  احمدی ۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱  تکمیل نشده ارسال نشده 

امضاء صورتجلسه

دریافت مجوز 

-

-

صحرائیان 
خط انتقال  سهامی خاص  شباک  ۱  ۱۳۹۶/۰۵/۱۶  ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۳۰

نماینده شرکت

۱۳۹۶/۰۶/۲۸

محمود کلائی 
سرای قهوه پارسیان  سهامی خاص  رادمنش  ۱  ۱۳۹۶/۰۵/۰۵  ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

اتمام پرونده

 ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

سرای قهوه پارسیان

۱۳۹۶/۰۵/۱۷

صحرائیان 
گروه بین المللی حقوقدانان سفیران آسیا
موسسه غیر تجاری غفاری  ۱  ۱۳۹۶/۰۵/۰۴  ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۲۴

غفاری

۱۳۹۶/۰۵/۲۶

میرزائی 
محسن وظیفه کرجان  سهامی خاص  وظیفه کرجام  ۱  ۱۳۹۶/۰۵/۰۴  ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۱۵

وظیفه کرجان

۱۳۹۶/۰۵/۲۱

ندارد 
خدمات و ارتباطات شبکه علمی سیمرغ سهامی خاص  مقدم فر  ۱
۱۳۹۶/۰۵/۰۱  ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۶/۱۹

مقدم فر 

۱۳۹۶/۰۶/۲

صحرائیان 
تنسر پارس صنعت  سهامی خاص  شریفی  ۱  ۱۳۹۶/۰۵/۰۲  ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۲۳

شریفیان

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

صحرائیان
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سیمرغ خاورمیانه   مسئولیت محدود حسین زاده  ۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱  ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۳۹۶/۰۵/۱۷

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۲۱

حسین زاده

 ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

 صحرائیان
حقوقی بین المللی کبیر سفیران آسیا   موسسه غیر تجاری غفاری  ۵  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴  ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۰۳

غفاری

۱۳۹۶/۰۵/۱۱

صحرائیان 
 مهندسی کانی فراوران تهران سهامی خاص  شیخ  ۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷  ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۰۸

شیخ

۱۳۹۶/۰۵/۲۲

صحرائیان 
صنعت بافت نورین  سهامی خاص  محرمخانی  ۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۰۳

آماده تحویل

 -

صحرائیان 
تدبیر رویان نوین جهان  سهامی خاص  حسینی خیرآبادی  ۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵  ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۴/۲۱

مسجدی

 ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

ندارد 
 آسا بنا آفرین مسئولیت محدود  حبیبی  ۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷  ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۴/۲۵

کاکاوند

 ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

کاکاوند 
 آینده سازان پیشتاز فرتاک سهامی خاص  سید یعقوبی  ۱  ۱۳۹۶/۰۳/۱۸  ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۱۳۹۶/۰۴/۰۱

سید یعقوبی

صحرائیان 
 تجارت الکترونیک چکاد فرتاک سهامی خاص  سید یعقوبی  ۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸  ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۱۳۹۶/۰۳/۲۹

سید یعقوبی

صحرائیان 
سیمرغ سامانه تهران  مسئولیت محدود  مقدم فر  ۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴  ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۳/۲۰

مقدم فر

 صحرائیان
درمانگاه خیریه هیات اصحاب الحسین(ع)  موسسه غیر تجاری شاه حسینی  ۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷  ۱۳۹۶/۰۲/۲۴  ۱۳۹۶/۰۲/۲۶  اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۳/۰۶

 شاه حسینی

 صحرائیان
 فام تک صنعت چاپ سهامی خاص  افشاری  ۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹  ۱۳۹۶/۰۲/۱۰  ۱۳۹۶/۰۲/۱۱  اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۲/۱۷

 افشاری

ندارد 
 پنجره عایق آسیا سهامی خاص  قاری حقیقت 

۳

۱۳۹۶/۰۲/۰۶  ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۱۳۹۶/۰۷/۱۳ 

قاری حقیقت

 ندارد
 درین راه آسیا مسئولیت محدود  طاحونی ۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳  ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۲/۱۸

 طاحونی

 ندارد
لیو فرابر  مسئولیت محدود  بابائی  ۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸  ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۲/۱۳

 جعفرپور

 ندارد
حمل و نقل بین المللی ماهان ترابر آریا   مسئولیت محدود طاحونی  ۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱  ۱۳۹۶/۰۱/۲۱  ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۱/۲۹

طاحونی

 ندارد
باران گستر نیکتا  مسئولیت محدود  ناصری  ۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰  ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۲/۰۷

 ناصری

 صحرائیان
لیو فرابر  مسئولیت محدود   بابائی

۲

 ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۱/۲۷

 جعفر پور

ندارد 
 معتمدین ندای دادخواهان عدات جو موسسه غیر تجاری  تقوی  ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۱/۱۶

 تقوی

 میرزائی
پلی استر بنیس آذر ارونق  سهامی خاص  صحیحی  ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۱/۱۶

 صحیحی

صحرائیان 
حمل و نقل ماهان ترابر آریا  مسئولیت محدود  طاحونی دیزجیکان  ۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵  ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۲۳

 طاحونی دیزجیکان

ندارد 
صنعتی توسعه ماشین ایرسا  مسئولیت محدود  ابراهیمی  ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵  ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۱/۱۵

 ابراهیمی

ندارد 
آئین آباد مهر البرز  سهامی خاص  احمدی  ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۱/۱۶

 احمدی

 صحرائیان
ایده پردازان پایتخت نما نام سازان  مسئولیت محدود  تهرانی نشاظ  ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۱/۰۷

آماده تحویل 

صحرائیان
اطلس بوبین  سهامی خاص  صحیحی  ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۱/۲۰

 صحیحی

 صحرائیان
 دژ اسکان سازه ایرانیان سهامی خاص  امیر خانی  ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۲۳ 

 امیر خانی

ندارد 
پل فیلم  سهامی خاص  صحیحی ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴  تکمیل نشده ارسال نشده 

امضاء صورتجلسه

فیریز شد

 

صحرائیان 
 آریان نگین رویان سهامی خاص  واصبی  ۱
۱۳۹۵/۱۲/۰۴  ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۱۸

 وظیفه کرجان

محمود کلائی 
محسن وظیفه کرجان  سهامی خاص  وظیفه  ۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱  ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۳۹۶/۰۵/۰۳

 وظیفه کرجان

ندارد
سرای قهوه پارسیان  سهامی خاص  رادمنش  ۳  ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۰۹

 رادمنش

کاکاوند 
فام تک صنعت چاپ  سهامی خاص  افشاری  ۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷  ۱۳۹۵/۱۲/۰۵  ۱۳۹۵/۱۲/۰۸  اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۱۴

افشاری

 ندارد
 خط انتقال سهامی خاص  شباک  ۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵  ۱۳۹۵/۱۱/۲۸  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰   اتمام پرونده

 ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

شباک 

 محمود کلائی 
 کانی فراوران تهران سهامی خاص  شیخ 

۱

 ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۱۴

  شیخ

صحرائیان
ساختار فردا  سهامی خاص  شباک ۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۱۴ 

شباک

محمود کلائی 
 خط انتقال سهامی خاص  صالحی  ۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶  ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۱/۲۲

صالحی

محمود کلائی 
سرای قهوه پارسیان  سهامی خاص  کاکاوند  ۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲  ۱۳۹۵/۱۱/۲۰  ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۰۱

 رادمنش

کاکاوند 
 ابنیه پارت بوم سهامی خاص  ایرانشاهی  ۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱  تکمیل نشده  ارسال نشده امضاء وکالتنامه محمود کلائی 
پل فیلم سهامی خاص  صحیحی  ۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰  ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۰۲

صحیحی

محمود کلائی
 فام تک صنعت چاپ سهامی خاص  افشاری  ۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹  ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۱/۲۶

افشاری

ندارد 
 نگین افق نیایش  سهامی خاص فرهومند ۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶  پیدا شدن مدارک ارسال نشده 

کنسل شد

پیدا شدن مدارک

۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ندارد 
 پترو فرآیند انرژی سهامی خاص  توسلی  ۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴  ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

 ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

توسلی

ندارد 
 پرسین طرح و ساخت سهامی خاص  محمدی فام  ۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ تکمیل نشده ارسال نشده  امضاء صورتجلسه و تکمیل مدارک در حال بررسی 

عمران سازه

نور ژیک 

 سهامی خاص آورزمانی  ۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳  ۱۳۹۵/۱۱/۰۵  ۱۳۹۵/۱۱/۰۶  اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۱/۱۲

آورزمانی

کاکاوند
آبادگران ابنیه نیما  مسئولیت محدود  آورزمانی  ۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳  ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

 اتمام پرونده

۱۳۹۶/۱۲/۱۶

آور زمانی 

۱۳۹۶/۰۴/۰۱

محمود کلائی
اطلس بوبین  سهامی خاص  صحیحی  ۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ اتمام پرونده

 صحیحی

۱۳۹۶/۰۱/۱۷

صحرائیان
 پلات سهامی خاص  صحیحی  ۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸   ۱۳۹۵/۱۰/۲۸  ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۱/۰۵

صحیحی

محمود کلائی 
 صنعتی توسعه ماشین ایرسا مسئولیت محدود  ابراهیمی  ۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷   ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹  اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۱/۰۳

ابراهیمی

ندارد 
 آریان نگین رویان  سهامی خاص واصبی  ۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶   ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹  اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۱/۰۴

واصبی

کاکاوند 
ثابت سازه آریا  سهامی خاص  واثقی

۲

۱۳۹۵/۱۰/۱۳   - اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۰/۲۷

واثقی

کاکاوند 
 جهان تجارت پوشش سهامی خاص حلاجی  ۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳   تکمیل نشده - م.م ارسال نشده  تکمیل نشده در حال انجام  محمود کلائی
مهندسی آئین آباد مهر  البرز  سهامی خاص  سعادت نیا نیاوی ۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲  اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۰/۲۹

 سعادت نیا

کاکاوند 
پترو فرآیند انرژی   سهامی خاص توسلی زنجانی ۲  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱   - اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ندارد
ابنیه پارت بوم  سهامی خاص  ایرانشاهی  ۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ محمود کلائی 
 آفاق تجهیزات آزمایش سهامی خاص  بهداری  ۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴   -  -

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ندارد 

راه کار اندیشان

خدمات مالی 

سهامی خاص  عابدینی  ۱ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷  اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۱۰/۲۹  ندارد
پرسین طرح و ساخت شرکت  سهامی خاص  محمدی فام  ۱ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵   -

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۲۴ کاکاوند 
ستاره صنعت پرتو ایرانیان  مسئولیت محدود  ستاره  ۱ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴   -  -

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۰۲

محمود کلائی 
راه و ابنیه پرگار  مسئولیت محدود  کاکاوند ۱ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲   -  -

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۲۴ کاکاوند 
 پویا ایده صنعت افق مسئولیت محدود  حجاریان  ۲ 

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

 -  -

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ندارد 
 مهان آراء مسئولیت محدود  رسولی آزاد  المثنی مدارک ۱۳۹۵/۰۸/۲۵   -  - اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ کاکاوند 
نیکسان کار   سهامی خاص افشاری نژاد مقدم   ۱  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸  -

اتمام پرونده

 ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

محمود کلائی 
 مهان آراء مسئولیت محدود  رسولی آزاد  ۱
 ۱۳۹۵/۰۸/۱۷  -  -

ااتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۸/۲۹ کاکاوند 
خدمات بیمه ای رفاه اندیشمندان سهامی خاص  الوندی  ۱ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵   -

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ندارد 
گردشگری کورش جهان نما  سهامی خاص  غفاری  ۴ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵  تکمیل نشده ارسال نشده

اصلاح صورتجلسه و امضاء سهامداران و اخذ جواز از سازمان مربوطه

در حال انجام ندارد 
موسسه حقوقی بین المللی کبیر سفیران آسیا  موسسه غیر تجاری  غفاری  ۳ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵     

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۲۴

 ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ کاکاوند 
 ژیک رادین فروزان امید سهامی خاص  صلاحی اردکانی  ۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵     

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۸/۰۹  کاکاوند 
سیمرغ سامانه تهران  مسئولیت محدود آبائی   ۲ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷      اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ محمود کلائی 
 نیکسان کار سهامی خاص  افشاری نژاد مقدم  ۴ ۱۳۵/۰۷/۲۷     

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

محمود کلائی 
ایده پردازان پایتخت نما نام سازان  مسئولیت محدود  تهرانی نشاط  ۱ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷      اتمام پرونده آماده تحویل  طلائی
 پولاد بن سهامی خاص  شب گیر   ۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ کاکاوند 
پرسین طرح و ساخت  سهامی خاص  ذوقی  ۲ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ محمود کلائی 
 جهان تجارت پوشش سهامی خاص  حلاجی  ۴ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹     

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۸/۱۲

محمود کلائی 
 کارگزاری بیمه پوششگر صنعت نیرو سهامی خاص آزرمی  ۱ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۷/۲۵  ندارد
 کارگزاری بیمه پوششگر صنعت نیرو  سهامی خاص آزرمی  ۱ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳       اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ندارد
 فرا سارینا پاسارگاد  مسئولیت محدود عسگرزاده  ۳ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷      اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ندارد 
 کانی فراوران سهامی خاص  محمد جواد کلینی  ۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹      اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ کاکاوند 
 مهندسی ظریف صنعت پیشرو مسئولیت محدود  اصغر اسدی  ۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ندارد 
پارساین ترخیص مهر مسئولیت محدود  صابر حلاجی  ۲  ۱۳۹۵/۰۶/۰۴     اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ کاکاوند 
پدیده هشومند سلامت البرز  مسئولیت محدود  صفا سوهانیان  ۳ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ کاکاوند 
بازرگانی جاهد طب   سهامی خاص  مسعود فرهنگی  ۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ندارد
بازرگانی جاهد طب سهامی خاص  مسعود فرهنگی  ۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ندارد
 موسسه خیریه اصحاب الحسین (ع)
موسسه غیر تجاری    علیرضا میراحمدیان  ۳  ۱۳۹۵/۰۵/۰۷     اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۶/۲۷  اشگواری
 موسسه خیریه اصحاب الحسین (ع) موسسه غیر تجاری  علیرضا میراحمدیان  ۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۷      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۶/۲۷  اشگواری
مهندسی کانی فراوران تهران  سهامی خاص  محمد جواد کلینی  ۴  ۱۳۹۵/۰۵/۰۶     اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ کاکاوند 
 موسسه خیریه دستان یاریگر موسسه غیر تجاری  درویشی   ۲  ۱۳۹۵/۰۴/۲۸     مدارک توسط موکل تحویل داده نشد و کنسل شد   اتمام پرونده اشگواری 
 مهندسی ظریف صنعت پیشرو   مسئولیت محدود اصغر اسدی  ۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱     اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ ندارد
مهندسی ظریف صنعت پیشرو  مسئولیت محدود  اصغر اسدی  ۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱     اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ ندارد
مهندسی مشاور نوآوری فنون نقشه برداری پارسیان   سهامی خاص مسعود فرهنگی  ۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵       اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۰۳  ندارد
مهندسی مشاور نوآوری فنون نقشه برداری پارسیان  سهامی خاص  مسعود فرهنگی   ۱ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵       اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۰۳  ندارد
بازرگانی جاهد طب   سهامی خاص مسعود فرهنگی  رفع نقص ۱۳۹۵/۰۴/۱۵      اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۵/۰۵  ندارد
مهندسی کانی فراوران تهران  سهامی خاص  محمدجواد کلینی  ۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶      اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۵/۰۶  کاکاوند 
مهندسی کانی فراوران تهران  سهامی خاص  محمدجواد کلینی  ۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶      اتمام پرونده   ۱۳۹۵/۰۵/۰۶  کاکاوند
ساخت صنعتی ساختمان پیشرو  سهامی خاص  نادر ناصرالمعمار  ۱ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷      اتمام پرونده  ۱۳۹۵/ ۰۳/۳۱ کاکاوند 
 مهندسی و خدماتی دریایی نگین سبز خاورمیانه  سهامی خاص سید اسمعیل موسوی  ۱  ۱۳۹۵/۰۲/۲۶     مدارک توسط موکل تحویل داده نشد و کنسل شد  ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ اشگوری 
پدیده هوشمند سلامت البرز   مسئولیت محدود صفا سوهانیان 

۳

۱۳۹۵/۰۲/۱۴      اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۲/۲۷  اشگواری 
 پدیده هوشمند سلامت البرز مسئولیت محدود  صفا سوهانیان   ۱  ۱۳۹۵/۰۲/۱۴     اتمام پرونده   ۱۳۹۵/۰۲/۲۷  اشگواری
مهندسی ابزار دقیق سپهر کنترل  سهامی خاص  اشرف پور  ۴ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱۴     اتمام پرونده -روزنامه کثیر الانتشار تحویل نگرفتند ۱۳۹۵/۰۲/۰۴  اشگواری 
 پولاد بن سهامی خاص   حبیب اله شبگیر ۴ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰     اتمام پرونده   ۱۳۹۵/۰۳۰/۲۳  اشگواری
مهندسی کانی فراوران تهران   سهامی خاص محمد جواد کلینی  ۲  ۱۳۹۵/۰۲/۰۴      رد صورتجلسه روزنامه اشتباه توسط موکل چاپ رسید  ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ اشگواری 
 مهندسی کانی فراوران تهران سهامی خاص  محمدجواد کلینی  ۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴     رد صورتجلسه روزنامه اشتباه توسط موکل چاپ رسید  ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ اشگواری