امور مشتریان - پلمپ دفاتر

امور مشتریان پلمپ دفاتر کل و روزنامه:

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید. 

 نام شرکت نوع شرکت

 نام مدیر عامل

یا شخص مرتبط

تعداد برگ 

کل-روزنامه

 تاریخ شروع پرونده  تکمیل مدارک  ارسال به پست

تاریخ پرداخت هزینه

دفاتر به اداره

مرحله پرونده

تحویل گیرنده 

تاریخ اتمام پرونده

نوین روشنا یوتاب  سهامی خاص  امجدیان  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۶/۲۹  تکمیل نشده  ارسال نشده  پرداخت نشده 

ساخت مهر و

امضاء اوراق 

-

-

 چناران چسب ابهر سهامی خاص  توخان بگی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۶/۰۸  ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹  ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ پرداخت هزینه دفاتر

-

-

کارگزاری بیمه پوششگر صنعت نیرو سهامی خاص  آزرمی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۵/۲۱  ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴  ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ اتمام پرونده

آزرمی

۱۳۹۶/۰۶/۰۱

خدمات و ارتباطات شبکه علمی سیمرغ  سهامی خاص  مقدم فر  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۵/۱۱  ۱۳۹۶/۰۵/۲۹  ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ اتمام پرونده

مقدم فر

۱۳۹۶/۰۶/۰۴

طلای سلامت و طبیعت   مسئولیت محدود  قیصری  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۵/۰۸  ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ا۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اتمام پرونده

قیصری 

۱۳۹۶/۰۵/۲۳

اسپیدار قطعه پارسیان  مسئولیت محدود  قائمی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ اتمام پرونده

قائمی 

۱۳۹۶/۰۵/۱۰

 سمت خیال دوست مسئولیت محدود  شاهرخی  ۵۰-۵۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱  ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اتمام پرونده

شاهرخی 

۱۳۹۶/۰۴/۲۴

نام شرکت  نوع شرکت 

نام مدیر عامل

یا شخص مرتبط

تعداد برگ

کل-روزنامه

تاریخ شروع پرونده  تکمیل مدارک  ارسال به پست 

مرحله پرونده

تاریخ

تاریخ پایان پرونده 

تاریخ تحویل دفاتر

تحویل گیرنده

 رهپویان بهشت برین مسئولیت محدود  گلستانی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۳/۲۱  ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۳/۲۰

گلستانی

۱۳۹۶/۰۳/۲۴

 نسپرسو ایرانیان سهامی خاص  رادمنش  ۱۰۰-۱۰۰  ۱۳۹۶/۰۳/۰۶  ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

علی شهیقی

 ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تجارت الکترونیک چکاد فرتاک  سهامی خاص  سیدیعقوبی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۲/۲۵  ۱۳۹۶/۰۲/۲۹  ۱۳۹۶/۰۳/۰۲  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

سیدیعقوبی

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

آینده سازان پیشتاز فرتاک سهامی خاص  سیدیعقوبی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۲/۲۵  ۱۳۹۶/۰۲/۲۹  ۱۳۹۶/۰۳/۰۲  اتمام پرونده  ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

سیدیعقوبی

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

مشاوران آرمان ترسیم پرسا  مسئولیت محدود  حسین ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۲/۱۳  ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ 

وحیدائی

 ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

پارسیان قطعه موتور البرز سهامی خاص  آویش  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۶/۰۱/۲۶  ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ 

آویش

 ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

 استوناوند مسئولیت محدود  کوثری فر  ۱۰۰-۱۰۰  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

کوثری فر

۱۳۹۶/۰۱/۱۶

حقوقی برگ سفید عدالت   موسسه غیر تجاری عربشاهی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸  اتمام پرونده ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ 

عربشاهی

 ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

حقوقی معتمدین ندای دادخواهان عدالت   موسسه غیر تجاری  تقوی ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

تقوی

 ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

راهب طریقی  شخصی  طریقی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰  ۱۳۹۵/۱۲/۰۱  ۱۳۹۵/۱۲/۰۳  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

طریقی

 ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

باران گستر نیکتا  سهامی خاص   ناصری ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳  ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

ناصری

۱۳۹۶/۰۳/۱۹

باران گستر نیکتا  سهامی خاص ناصری  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳  ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

ناصری

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۹

 نقشینه سازان بلند افرا مسئولیت محدود  کبریتی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳  ۱۳۹۵/۱۱/۲۹  ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ 

کبریتی

 ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

 ذهن ناب همشهری موسسه غیر تجاری  کبریتی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۱/۱۸  ۱۳۹۵/۱۱/۱۸  ۱۳۹۵/۱۱/۱۹  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

کبریتی

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

موسسه خیریه هیات اصحاب الحسین (ع)  موسسه غیر تجاری  شاه حسینی   ۲۰۰-۲۰۰  ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴  ۱۳۹۵/۱۲/۰۸  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

شاه حسینی

 ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

کهربا مغناطیس آراد  مسئولیت محدود  سلیمی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۱/۱۴  تکمیل نشده  ارسال نشده  امضاء اوراق

-

 

آبادگران ابنیه نیما  مسئولیت محدود  آورزمانی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

۱۳۹۶/۰۴/۰۱

آور زمانی

عمران سازه نور ژیک  سهامی خاص  آورزمانی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۱/۰۵  ۱۳۹۵/۱۱/۰۵  ۱۳۹۵/۱۱/۰۶  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

۱۳۹۵/۱۲/۰۷

 آورزمانی

موسسه حقوقی سفیر

کبیران آسیا 

موسسه غیر تجاری   غفاری ۵۰-۵۰   ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴  ۱۳۹۵/۱۱/۰۶  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

غفاری

۱۳۹۶/۰۵/۱۱

کت لب کوثر  شخصی  درودی 

۱۰۰-۱۰۰

۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۰۴   ۱۳۹۵/۱۱/۰۵  ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

۱۳۹۵/۱۱/۱۷

درودی

 کت لب کوثر شخصی  درودی 

۱۰۰-۱۰۰ 

۹۵

۱۳۹۵/۱۱/۰۴    ۱۳۹۵/۱۱/۰۵    ۱۳۹۵/۱۱/۰۶  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۱۳۹۵/۱۱/۱۷

 درودی

 پارسیان ترخیص مهر سهامی خاص  حلاجی  ۱۰۰-۱۰۰  ۱۳۹۵/۱۰/۲۷   ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

۱۳۹۵/۱۱/۲۹

 زمانی

 جهان تجارت پوشش سهامی خاص  حلاجی  ۱۰۰-۱۰۰  ۱۳۹۵/۱۰/۲۷   تکمیل نشده ارسال نشده  تنظیم و تکمیل مدارک  -

-

 

تنسر پارس صنعت  سهامی خاص  شریفیان   ۵۰-۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

۱۳۹۵/۱۱/۱۴

 شریفیان

ایده پردازان پایتخت نما نام سازان  مسئولیت محدود  تهرانی نشاط  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹   ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰  اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

۱۳۹۵/۱۱/۰۴

خوشبخت

 ژیک رادین فروزان امید سهامی خاص  صلاحی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۰/۱۸      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

آماده تحویل

 -

 آریان نگین رویان سهامی خاص  واصبی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۰/۱۷      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

۱۳۹۵/۱۱/۲۳

 واصبی

 ثابت سازه آریا سهامی خاص  واثقی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

  ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

واثقی

 فرا سارینا پاسارگاد مسئولیت محدود  عسگرزاده  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۰/۱۳      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

آماده تحویل

 -

موسسه حقوقی دادگران سرزمین عدالت موسسه غیر تجاری  حسینی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۱۰/۰۷    

اتمام پرونده

 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

آماده تحویل 

توسعه فن آوری سهره  سهامی خاص  چراغی   ۵۰-۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷    

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۰/۲۰ 

۱۳۹۵/۱۰/۲۴

چراغی

 کارگزاری بیمه پوششگر صنعت نیرو سهامی خاص  آزرمی  ۱۰۰-۱۰۰  ۱۳۹۵/۰۹/۲۱     

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۱۳۹۵/۰۹/۲۹

آزرمی

آریان نگین رویان  سهامی خاص   واصبی ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۰۹/۰۹     

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۱۳۹۵/۱۰/۱۸

واصبی

موسسه حقوقی چکاد عدالت صدرا  موسسه غیر تجاری  روحانی نیا  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۰۸/۱۷     

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۱۳۹۵/۰۹/۱۸

روحانی نیا

فرا سارینا پاسارگاد  مسئولیت محدود  عسگرزاده  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۰۶/۱۸      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۳۹۵/۰۸/۲۶

آقای عسگرزاده

 ایده پردازان پایتخت نما نام سازان مسئولیت محدود   محمدرضا تهرانی نشاط  ۵۰-۵۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ 

۱۳۹۵/۰۶/۰۸

خانم خوشبخت

 ژیک رادین فروزان امید سهامی خاص  محمد صلاحی اردکانی   ۵۰ -۵۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵      اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

۱۳۹۵/۰۶/۰۸

علیرضا صلاحی

رهپویان بهشت برین  مسئولیت محدود  حسین گلستانی  ۵۰-۵۰   ۱۳۹۵/۰۵/۰۳     اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
آقای کارگر
 مهر تابان نمای ایرانیان  مسئولیت محدود  نیلوفر کرمپور حقیقی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۰۴/۲۴       اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
خانم کرمپور حقیقی
کهربا مغناطیس آراد  مسئولیت محدود  محمد حسین سلیمی  ۵۰-۵۰  ۱۳۹۵/۰۴/۲۴      اتمام پرونده   ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
آقای سلیمی