امور مشتریان - تاسیس

امور مشتریان تاسیس شرکت و موسسات غیر تجاری:

 برای اطلاع از روند پرونده و مراحل انجام شده بر روی نام شرکت خود بروید. 

 نام شرکت نوع شرکت

 نام مدیر عامل یا

شخص مرتبط

 تاریخ شروع پرونده   تاریخ تائید نام    تاریخ تکمیل مدارک   تاریخ پست   مرحله پرونده

تاریخ پایان پرونده 

تحویل گیرنده

 وکیل مربوطه
بهان بینش پایدار با مسئولیت محدود  هورفر  ۱۳۹۶/۰۷/۰۲  ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ تکمیل نشده  ارسال نشده 

امضاء اوراق

-

-

-

صحرائیان 
حقوقی عدالت خواهان مرزبان
موسسه غیر تجاری  مرزبان  ۱۳۹۶/۰۵/۳۰  ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ 

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۱۳۹۶/۰۶/۲۸

مرزبان

صحرائیان 
تعیین نام  انجمن صنفی  عمادی  ۱۳۹۶/۰۵/۲۱  صدور مجوز تکمیل نشده ارسال نشده

مجوز تاسیس

-

-

-

ندارد 
 چناران چسب ابهر سهامی خاص  توخان بگی  ۱۳۹۶/۰۳/۲۸  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷  ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۱۳۹۶/۰۵/۲۹

 توخان بگی

صحرائیان 
 گروه ایمن ساز پارسیان شگرف سهامی خاص  مهدی  ۱۳۹۶/۰۳/۲۸  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۵/۱۸

 ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

مهدی

صحرائیان 
 نوین روشنا یوتاب سهامی خاص  امجدیان  ۱۳۹۶/۰۳/۱۸  ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۱۳۹۶/۰۶/۲۰

امجدیان

صحرائیان 
خدمات و ارتباطات شبکه علمی سیمرغ سهامی خاص  مقدم فر  ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۱۳۹۶/۰۴/۲۴

 مقدم فر

صحرائیان 
 طلای سلامت و طبیعت  مسئولیت محدود قیصری  ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

اتمام پرونده

 ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۱۳۹۶/۰۵/۱۱

قیصری

صحرائیان 
اسپیدار قطعه پارسیان مسئولیت محدود  قائمی  ۱۳۹۶/۰۳/۰۴  ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۴/۱۲

 ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

قائمی

صحرائیان 
 سمت خیال دوست مسئولیت محدود  شاهرخی  ۱۳۹۶/۰۲/۳۱  ۱۳۹۶/۰۳/۰۲  ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۳/۲۴ 

 شاهرخی

 صحرائیان
 راتین مهر ویرا موسسه غیر تجاری  محمدی  ۱۳۹۶/۰۲/۲۷  ۱۳۹۶/۰۲/۳۱  ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ پست با موکل اتمام پرونده

-

 

 ندارد
نسپرسو ایرانیان 

سهامی خاص

نمایندگی انحصاری

رادمنش  ۱۳۹۶/۰۱/۲۷  ۱۳۹۶/۰۲/۱۲  ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۲/۲۱

رادمنش

صحرائیان 
آینده سازان پیشتاز فرتاک   سهامی خاص سیدیعقوبی  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵  ۱۳۹۶/۰۱/۰۹  ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۲/۰۳

 سید یعقوبی

صحرائیان 
 تجارت الکترونیک چکاد فرتاک سهامی خاص  سیدیعقوبی  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ اتمام پرونده

۱۳۹۶/۰۲/۰۹

 سید یعقوبی

 صحرائیان
موسسه حقوقی برگ سفید عدالت  موسسه غیر تجاری  عربشاهی  ۱۳۹۵/۱۱/۰۵  ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸  ۱۳۹۵/۱۱/۱۹  اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

 تقوی

میرزائی 

 موسسه حقوقی معتمدین ندای

دادخواهان عدالت جو

موسسه غیر تجاری  تقوی  ۱۳۹۵/۱۱/۰۵  ۱۳۹۵/۱۱/۰۹  ۱۳۹۵/۱۱/۱۶  ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

 تقوی

میرزائی 
 پارسیان قطعه موتور البرز  سهامی خاص آویش   ۱۳۹۵/۱۰/۱۱  ۱۳۹۵/۱۱/۱۰  ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۲۸

آویش

کاکاوند 
موسسه شاهین حساب جام  موسسه غیر تجاری  غلامی ۱۳۹۵/۱۰/۰۴   -  -  - اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۰/۱۲

 -

 ندارد
پترولیوم کالا ایرانیان مسئولیت محدود  بهداری  ۱۳۹۵/۱۰/۰۱   ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ اتمام پرونده

در حال انجام 

-

ندارد 
 نفت خیز احداث توسعه مسئولیت محدود بهداری ۱۳۹۵/۱۰/۰۱   ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ اتمام پرونده

۱۳۹۵/۱۲/۱۶

بهداری

ندارد 

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان

جاذب و کاتالیست ایران

انجمن صنفی 

مجوزی

میرمحمدی  ۱۳۹۵/۰۹/۳۰  ۱۳۹۵/۱۱/۰۴   ۱۳۹۵/۱۲/۱۷  ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

مراجعه به اداره ذکر شده 

به رابط

در حال انجام 

 -

محمود کلائی
 شاهین حساب جام موسسه غیر تجاری  غلامی ۱۳۹۵/۰۹/۲۱   - مشاوره ثبتی ۱۳۹۵/۰۹/۲۱  ندارد 

 موسسه حقوقی دادگران

سرزمین عدالت

موسسه غیر تجاری حسینی   ۱۳۹۵/۰۹/۰۷      

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۲۴

کاکاوند 
توسعه فن آوری سهره سهامی خاص  چراغی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۹       

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۲۴

کاکاوند 
 کالا آوران دوستان مسئولیت محدود رفسنجانی 

۱۳۹۵/۰۸/۱۹

     

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ندارد 
رویش اندیشان سبز جهان  مسئولیت محدود بصیری زاده   ۱۳۹۵/۰۸/۱۱      

اتمام پرونده

۱۳۹۵/۰۸/۲۹

 کاکاوند
چکاد عدالت صدرا
موسسه غیر تجاری  روحانی نیا  ۱۳۹۵/۰۷/۱۴        اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ محمود کلائی 
 آژند سازه ابتیاج مسئولیت محدود   شاپوریان ۱۳۹۵/۰۶/۱۷        اتمام پرونده ۱۳۹۵/۰۷/۱۰  ندارد 
 - مسئولیت محدود  محمد نژاد  ۱۳۹۵/۰۴/۱۴        مشاوره ثبتی  ۱۳۹۵/۰۴/۲۰  کاکاوند
 تصویر سازان پویا نما مسئولیت محدود  قراری  ۱۳۹۵/۰۴/۰۸        اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۴/۱۵  اشگواری 
رهپویان بهشت برین  مسئولیت محدود   گلستانی ۱۳۹۵/۰۳/۲۳        اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۴/۱۱  کاکاوند 
ارتعاشات صنعتی ایران  سهامی خاص  خدابخشی  ۱۳۹۵/۰۳/۱۱        به دلیل عدم افتتاح حساب
در آلمان لغو شد 
 - نعمت زاده 

 ایده پردازان پایتخت

نما نام سازان

مسئولیت محدود  تهرانی نشاط  ۱۳۹۵/۰۳/۰۸        اتمام پرونده
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ کاکاوند 
باران گستر نیکتا  مسئولیت محدود    ناصری ۱۳۰۵/۰۳/۰۵        اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۳/۲۳  کاکاوند 
 کهربا مغناطیس آراد مسئولیت محدود  سلیمی  ۱۳۹۵/۰۲/۲۸        اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۳/۱۶   اشگواری
مهر تابان نمای ایرانیان مسئولیت محدود  کرمپور حقیقی  ۱۳۹۵/۰۲/۱۳        اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۳/۰۷  اشگواری 

مهندسی و بازرگانی تجهیز

ایده پایا پارس 

سهامی خاص  پارسی  ۱۳۹۵/۰۲/۱۳        اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ 
مسئولیت محدود  عبداللهی  ۱۳۹۵/۰۲/۰۵        مشاوره ثبتی  ۱۳۹۵/۰۲/۰۹  اشگواری 
 ژیک رادین فروزان امید  سهامی خاص صلاحی اردکانی  ۱۳۹۵/۰۱/۲۸        اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۲/۱۴  کاکاوند 
 پدیده نو آوران سارا سهامی خاص پیرصالح مشتقین  ۱۳۹۵/۰۱/۱۵        اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۲/۰۶  اشگواری 
 آفرینش ثروت جهانی سهامی خاص  طالبیان  ۱۳۹۵/۰۱/۱۱        اتمام پرونده  ۱۳۹۵/۰۲/۲۶  اشگواری-کاکاوند 

خدمات دریائی بندری

آریا بنادر ایرانیان 

سهامی خاص  نیاپاک  ۱۳۹۵/۰۱/۰۹        اتمام پرونده   ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ اشگواری 
 نقشینه سازان بلند افرا مسئولیت محدود  کبریتی  ۱۳۹۴/۱۲/۰۲        اتمام پرونده  ۱۳۹۴/۱۲/۲۲  اشگواری